top of page

ห้องจัดสัมมนา

      ห้องจัดสัมมนา ภายนอกและภายในขนาดมาตรฐานสำหรับ 150 ท่าน และมีห้องสังสรรสำหรับ 30 ท่าน อีกทั้งมีพื้นที่กว้างขวางที่มีความเหมาะสม สำหรับจัดทำกิจกรรม Walk Rally

bottom of page